GDA ýurtlarynyň döredijilik we ylmy inteligensiýanyň XVI forumy


GDA ýurtlarynyň döredijilik we ylmy inteligensiýanyň XVI forumy12-13-nji sentýabrda Bişkekde GDA ýurtlarynyň döredijilik we ylmy inteligensiýa boýunça XVI forumy geçiriler. Onda çykyş etmek üçin agza ýurtlaryndan 200-den gowrak wekil Gyrgyzystanyň paýtagtyna gelerler. Bu barada GDA agza ýurtlaryň ynsanperwer hyzmatdaşlygy döwletara gaznasynyň web sahypasynda habar berildi.

Forumyň temasy – «Medeniýetleriň özara täriniň arkasy bilen – arkalaşyga we parahatçylyga tarap». Umumy mejlislerde we ýöriteleşdirilen bölümlerde ylmy, sungat we bilim işgärleri bilime degişli hyzmatdaşlygyň täze formatlaryny, meýletinlik ugrundaky ýaşlaryň başlangyçlaryny we medeniýetler arasyndaky gepleşikleri ara alyp maslahatlaşarlar.

Merkezi paneli ara alyp maslahatlaşmagy, milletara aragatnaşygyň serişdesi hökmünde rus diliniň ýyly diýlip yglan edilen GDA-nyň 2023-nji ýyldaky esasy temasyna bagyşlanar.

Forumda GDA-nyň döwletara baýraklary «Arkalaşygyň ýyldyzlary» we «Arkalaşygyň ilkinji çykyşlary» baýrak gowşurylyş dabarasy, şeýle hem GDA ýaşlar simfoniki orkestriniň çykyşy bolar.

Forumyň çäginde ilkinji gezek GDA-nyň Döwlet maglumat agentlikleriniň baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi we GDA-nyň teatr kärdeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylarynyň tegelek stoly geçiriler.

Döredijilik we ylmy inteligensiýalar forumlary Arkalaşygyň çäginde şu ýylyň esasy gumanitar çäre wakasydyr. Olar GDA ýurtlarynyň paýtagtlarynda gezekli-gezegine geçirilýär.

Aşgabat 2012–2019-njy ýyllarda döredijilik we ylmy inteligensiýalar forumyny iki gezek geçirdi.