«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly dabara geçirildi


«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly dabara geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde 26-njy oktýabrda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly dabara geçirildi. Dabarada Magtymgulynyň ömri, döredijiligi, watançylyk, edep-terbiýe öwüt-nesihatlary, goşgularyň ähmiýeti dogrusunda giňişleýin çykyş edildi.

Dabaranyň dowamynda Magtymguly Pyragynyň goşgularyna döredilen aýdymlar, çeper okaýyşlar ýerine ýetirildi. Türkmenistanyň at gazanan artisti Akmyrat Nurberdiýewiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi Bäşim Ýolamanowyň ýerine ýetirmegindäki aýdymlar dabaranyň täsirini has-da artdyrdy.

Bulardan başga-da, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň «Oguzlar» döredijilik toparynyň talyplarynyň döredijilikli çykyşlary, ýerine ýetien aýdymdyr tanslary dabara gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak pursatlary döretdi. Aýdym-sazly dabaranyň ýokary derejede geçirilmegi türkmeniň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyraga goýulýan sarpadan nyşan bolup durýar.