Türkmenistanyň Döwlet sirkinde «Altyn balyjak» atly Täze ýyl şüweleňiniň ilkinji görkezilişi boldy


Türkmenistanyň Döwlet sirkinde «Altyn balyjak» atly Täze ýyl şüweleňiniň ilkinji görkezilişi boldyTürkmenistanyň Döwlet sirkinde Aýazbabanyň we Garpamygyň gatnaşmagynda «Altyn balyjak» atly Täze ýyl şüweleňiniň ilkinji görkezilişi dabarasy geçirildi. Ahalteke atlarynyň, eldeki kepderileriň, türkmen alabaýynyň we maýmynlaryň gatnaşmagyndaky gyzykly çykyşlar sahnada baýramçylyk şowhunyny emele getirdi.

Darbazlaryň, ýüp üstünde oýnaýanlaryň, žonglýorlaryň sahnadaky çykyşlary hem tomaşaçylara lezzet paýlady.

Şüweleňiň esasy wakasyna laýyklykda, betpäller Garpamygyň alyp barýan Altyn balyjagyny ogurlamaga synanyşýarlar. Emma olar balyjagyň jadyly güýjüniň kömegi bilen saklanýar. Netijede, Garpamyk jadyly balyjagy barybir getirýär we bet niýetlileri bagyşlaýar.

Sirk hokgalaryndan başga-da, sahnada tanslar we aýdym-sazly çykyşlar görkezildi.

Görkezişiň ikinji bölüminde «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň agzalarynyň ajaýyp çykyşlary tomaşaçylary haýran galdyrdy. Bu çykyşlar tolgundyryjy we howply hereketleri öz içine aldy. Şeýle hem halk köpçüligi meşhur ahalteke bedewi Akhany synlamaga mümkinçilik aldylar. Dünýä belli Akhan meýdançada ajaýyp tans hereketlerini ýerine ýetirdi.

Özüne çekiji şüweleňiň iň naýbaşy sahnasy bäş ýigidiň at üstünde piramida şekilini emele getirmesi boldy. Spektakl Täze ýyl arçasynyň yşyklandyrylmagy bilen tamamlandy.