Düzgünleri berk berjaý edeliň!


Düzgünleri berk berjaý edeliň!Elleriňizi ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň!

Eger sabyn we suw elýeter bolmasa, onda el üçin zyýansyzlandyryjy serişdäni ulanyň!

Ýuwulmadyk elleriňiz bilen gözüňize, burnuňyza we agzyňyza degmejek boluň!

Üsgüreniňde we asgyranyňda agzyňy we burnuňy bir gezek ulanylýan el süpürgiç bilen ýapmaly, el süpürgiji şol bada taşlamaly we elleriňi ýuwmaly!

Sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermeli!

Witamine baý bolan iýmit önümlerini iýmeli!

Dümew keseline garşy öňüni alyş sanjymyny almaly!