Agyz-burun örtüklerini dogry ulanýarsyňyzmy?!


Agyz-burun örtüklerini dogry ulanýarsyňyzmy?!Bu ýönekeý, emma örän möhüm! Sebäbimi?! Sebäbi häzirki günlerde ýurdumyzyň çägine amatsyz howa akymy aralaşyp, howada tozanyň düzümi agdyklyk edýär. Saglygymyzy goramak, ozaly bilen, özümize bagly. Agyz­burun örtüklerini ulanmak bilen, diňe özümizi däl, eýsem, daş­töweregimizdäkileri hem keselleriň ýokuşmagyndan goraýandygymyzy unutmaly däldiris!
Aslynda, agyz-burun örtüklerini köplenç saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri peýdalanýarlar. Emma agyz-burun örtükleri diňe bir lukmanlaryň serişdeleriniň biri bolmak bilen çäklenmän, dürli ýokanç kesellerden we howadaky tozan bölejiklerinden goranmagyň hem ygtybarly usullarynyň birdir. Agyz-burun örtükleri daşky gurşawyň ýaramaz täsirleri netijesinde adamyň öýkenine, aýratyn-da, dem alyş ýollaryna zeper ýetirýän tozan bölejiklerinden goranmakda örän ähmiýetlidir. Şoňa görä-de, şahsy gorag serişdeleri bolan şeýle örtüklerini saglygyny goramagyň aladasyny edýän her bir adamyň ulanmagy maksada laýykdyr. Ýogsa-da, agyz-burun örtüklerini kada laýyk ulanýarsyňyzmy?! Bu babatda Bütin dünýä saglygy goraýyş guramasy käbir maslahatlary berýär:

— agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly;
— dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň maýyşgak gysgyjyny burnuňyza tarap egreltmeli;
— agyz-burun örtügini dakynýan wagtyňyzda, oňa eliňizi degirmezlige çalşyň;
— agyz-burun örtügiňizi aýyranyňyzda, ýörite tutawaçlaryndan tutmaly;
— ulanyp bolanyňyzdan soň, ony ýapyk zibil gaplaryna taşlamaly;
— agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzdan soň hem hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly.
Lukmanlar agyz-burun örtüklerini 2 sagatdan köp ulanmazlygy maslahat berýärler. Örtükleri çygly ýagdaýda ulanmaly däldir. Häzir tomus pasly dowam edýär. Şonuň üçin-de, hökman agyz-burun örtüklerini ulanyň! Bu hemmeleriň sagdynlygy üçin örän möhümdir.