Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi


Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdiŞu — 20-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarynda ýerine ýetirilýän işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Ilki bilen, welaýatlaryň häkimlerine söz berildi. Olar welaýatlarda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler.

Häzirki wagtda welaýatlarda pagta hasylyny ýygnap almak işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda zerur agrotehniki işler talaplara laýyklykda geçirilýär. Mundan başga-da, häkimler ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatlarda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalarda we binalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdiler.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeginiň möhüm ähmiýetini belledi we pagta ýygymynyň depginlerini ýokarlandyrmak, şeýle hem bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehniki işleriň wagtynda ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkimlere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň welaýatlarynda oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hem-de ýetişdirilen hasyly ýygnap almak boýunça möwsümleýin işler dowam edýär.

Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzyň Mary welaýatynda bolsa ýetişdirilen gant şugundyrynyň hasylyny ýygnap almak işleriniň dowam edýändigini hem hasabatynda belledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi hem-de bugdaý ekiş geçirilen ýerlerde kadaly ideg üçin zerur işleriň ýerine ýetirilmegini, ýetişdirilen gant şugundyrynyň we pagta hasylynyň iň soňky hanasyna çenli ýygnalyp alynmagyny gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.