Aşgabatda Medeniýet hepdeligine badalga berildi


Aşgabatda Medeniýet hepdeligine badalga berildi22-nji iýunda paýtagtymyzda Medeniýet hepdeliginiň dabaraly açylyşy boldy. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan bu iri medeni forum her ýylda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýär. Döredijilik forumynyň maksady halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamakdan, içgin öwrenmekden, giňden wagyz etmekden, döredijilik işgärleriniň hünär taýdan kämilleşmegine ýardam etmekden, täze zehinleri ýüze çykarmakdan we halkyň medeni derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.

***Şu gün Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde baýramçylyk konsertleri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda geçirildi. Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlaryndaky “Türkmeniň ak öýi” binalarynda ata Watanymyzy wasp edýän ajaýyp aýdymlar ýaňlandy, milli tanslar ýerine ýetirildi.