Baýramlara beslenen bahar


Baýramlara beslenen bahar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýene bir ýyly kalplara mähir nuruny çaýyp, Diýarymyza gadamyny basdy. Çünki döwür bagtyýar, döwlet bagtyýar bolanda ruhubelentlik bile garşylanýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwlet we halkara ähmiýetli çäreleriň, bäsleşikleriň, medeniýet ulgamynda halkara ähmiýetli çäreleriň ençemesi geçirilýär.

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň 1-nji çagalar sungat mekdebi «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda «Baýramlara beslenen bahar» ady bilen aýdym-sazly medeni çäre geçirdi. Baýramçylyk çärede Halk we Milli saz gurallary bölüminiň toparlarynyň gatnaşmagynda ýaňlanan mahmal owazly aýdymlar, şirin sazlar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň buşlukçysy bolup ýaňlandy. Mekdebiň körpeje dutarçylarynyň gatnaşmagynda «Küşt depdi», «Gopuzlyja gyzjagaz», «Ýazlarym bar», «Arzuwym», «Ýaşlyk aýdymy», «Ýaşa Türkmenistan» ýaly türkmen kompozitorlarynyň saz eserlerini uly höwes bilen aýdymçy oglan-gyzlar Watanymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza bolan çuň söýgüniň waspyny etdiler. Ýaşajyk akkordeonçylaryň ýerine ýetirmeginde «Bahar tansy», «Dutaryň owazy» atly sazlary bilen türkmen saz sungatyny zehinli sazandalaryň ýetişip gelýändiginiň subutnamasy boldy.

Bagtyýar şu günümiz, döwletli-döwranly röwşen ertirimiz üçin taýsyz tagallalary edýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiziň janlary sag, ömürleri uzak, il-ýurt bähbitli işleri rowaç bolsun!