Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – ganatym” atly sergisi


Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – ganatym” atly sergisiBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen şekillendiriş we amaly-haşam sungatyny wagyz edýän döredijilik sergileriň yzygiderli geçirilip durmagy halypa we ýaş suratkeşleriň döredijilik ylhamynyň joşmagyna ruhlandyrýar.

2022-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli “Garaşsyzlyk – ganatym” atly döredijilik sergisi açyldy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň waspyny ýetirýän her bir eseriň düýp mazmunynda nurana Watanymyzyň gözelligi, türkmen halkymyzyň taryhy geçmişi, däp-dessurlary we gündeki durmuşy, milli mirasymyzyň gymmatlyklary beýan edilip, Garaşsyzlykdan ganatlanan halypa ussatlaryň we ýaş suratkeşleriň täze we döwrebap döredijilik eserlerine göz ýetirmäge ýardam berýär.Jeren BALTAÝEWA.