Halow Muhammetgulyýewiň 70 ýaşy mynasybetli dabara geçirildi


Halow Muhammetgulyýewiň 70 ýaşy mynasybetli dabara geçirildi

Türkmenistanyň Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň halk gurallary bölüminiň uly mugallymy Halow Muhametgulyýewiň dostlary, talyplary we kärdeşleri onuň 70 ýaşyny gutlamak üçin uly zala ýygnandylar.

«Türkmenistan: Altyn asyr» web saýtynyň habar bermegine görä, Halow Muhammetgulyýew 50 ýyllyk iş döwründe M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda, Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde, Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda işledi we häzirki wagtda ýene-de konserwatoriýada mugallymçylyk edýär.

Çeşmäniň habar bermegine görä, Halow Muhametgulyýewiň aýdym-saz sungatyna goşan goşandy üçin döwlet tarapyndan ýokary baha berildi. Ol Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri diýen hormatly ada mynasyp boldy we «Watana bolan söýgüsi üçin» hem-de «Gaýrat» medallary bilen sylaglandy.

Halow Muhammetgulyýewi doglan güni bilen ilkinji bolup gutlan konserwatoriýanyň rektory Resul Amangeldiýew boldy. Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa dabaranyň hormatly myhmany boldy we tomaşaçylara goşgularyndan birini okap berdi. Türkmenistanyň halk artisti Omar Igamowyň ýolbaşçylygynda konserwatoriýanyň halk saz gurallary orkestri Baýram Hudaýnazarowyň «Gel sähranyň maňlaýyndan öpeli» eserini ýerine ýetirdi. Halow Muhametgulyýew dirižýor boldy we soňra estafetany ogly Meret Muhametgulyýewe berdi.

Konsertiň dowamynda ýubilýary Türkmen döwlet medeniýet institutynyň rektory Amanmyrat Aýdogdyýew, Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň müdiri Merdan Kerimow, Türkmenistanyň halk artistleri Muhammetguly Kasymow, Berdinyýaz Babanyýazow, Akmyrat Çaryýew dagy gutladylar.

Türkmenistanyň halk suratkeşleri Babasary Annamyradow we Öwez Mämmetnurow tomaşaçylaryň el çarpyşmalary astynda ýubilýaryň ajaýyp ýerine ýetirilen portretini dabaraly ýagdaýda gowşurdylar. Konsertiň dabarasy zehinli sazandanyň we ajaýyp mugallymyň söýgüsine we hormatyna şaýatlyk etdi.