Kadalary berjaý edip, KESELLERDEN GORANALYŇ!


Kadalary berjaý edip, KESELLERDEN GORANALYŇ!Hormatly ildeşler! Möwsümleýin ýiti respirator ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, pasyllara görä gün tertibini dogry alyp barmak zerurdyr.


Şol maksat bilen her birimiz:
◊ Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybynyň ýokary bolmagyny gazanmak üçin sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmeli. Bedenterbiýe we sport bilen
meşgullanyp, sagdyn iýmitlenmeli. Ir säherde we agşamara arassa howada ýa-rym sagat pyýada ýöremeli.
◊ Daşary çykmazdan öňürti burnuň nemli bölegine «oksolin» melhemini çalyp, agyz-burun örtügini dakynmaly.
◊ Kelläňizi ýuwup, saçyňyzy gowy edip guratmazdan, daşary çykmakdan saklanmaly.
◊ Pasyllara görä geýinmeli. Howanyň üýtgäp durýan şertlerinde munuň özi saglygyňyzy goramak üçin has möhümdir.
◊ Immunitetiňi ýokarlandyrmak üçin С witaminine — askorbin turşusyna baý önümleri iýmeli (miwe şirelerini, bally we limonly gök çaýy, itburun dem-lemesi, alma, pyrtykal, kelem, käşir we beýleki bakja önümleri).
◊ Öýüňizde we iş ýeriňizde otaglaryň howasynyň tämiz bolmagyny gazanmaly. Penjiräni ýa-da gapyny wagtal-wagtal açyp, otagy ýelejiredip dur-maly, ýöne şemalyň ugrunda özüňiziň ýa-da çagalaryňyzyň durmagyna ýol bermeli däl.
◊ Jemgyýetçilik we köpçülik ýerlerinde 2 metr howpsuz aralygyň saklanmagyna üns bermeli.
◊ Ýiti respirator ýokanç keselleriň ilkinji alamatlary ýüze çykan ýagdaýyn-da hökman öýde galmaly we maşgala lukmanyna ýüz tutmaly. Lukman tara-pyndan bellenilen bejergini doly we dogry berjaý etmeli.