Berlinde Magtymguly Pyragynyň nemes dilindäki goşgular ýygyndysy tanyşdyryldy


Berlinde Magtymguly Pyragynyň nemes dilindäki goşgular ýygyndysy tanyşdyryldyŞu gün Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherindäki ilçihanasynda Magtymguly Pyragynyň nemes diline terjime edilen goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasy hem-de «Magtymgulynyň şygryýetiniň Ýewropaly alymlar tarapyndan öwrenilişi» atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

Gündogar edebiýatynyň görnükli wekili, söz ussady, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna taýýarlykly barýan günlerimizde Berlinde geçirilen halkara ylmy maslahata hem-de şahyryň nemes dilinde terjime edilen goşgular ýygyndysynyň tanyşdyrylyş dabarasyna ýurdumyzyň medeniýet, saglygy goraýyş, bilim ulgamynyň wekilleri, alymlar, şol sanda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Magtymguly Pyragynyň nemes diline terjime edilen goşgular ýygyndysy «Ylym» neşirýaty tarapyndan çap edildi. Onda şahyryň 130-dan dan gowrak goşgulary ýerleşdirilen. Ýygynda girizilen goşgular Granada uniwersitetiniň professory Helga Kohrs kegel bilen onuň ogly Alehandra Muňoz Kohrs tarapyndan terjime edilipdir. Nemes diline terjime edilen goşgulary Barbara Kellner-Heinkele we Gülşen Sahatowa tarapyndan redaktirlenipdir.

Bu kitabyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň alym kätibi Kakajan Janbekowyň ýolbaşçylyk etmegine amala aşyrylandygyny bellemek gerek.

Dabaranyň çäklerinde türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryndan söz açýan sergi hem guraldy. Sergide görkezilen gymmatlyklarymyz dabara gatnaşýan myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi.