Batyr Hajyýewiň we Allaberdi Öwezdurdyýewiň şahsy sergisi


Batyr Hajyýewiň we Allaberdi Öwezdurdyýewiň şahsy sergisi2023-nji ýylyň 18-nji awgustynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Mary welaýatynyň ussat suratkeşleri Türkmenistanyň Suratkeşler Birleşiginiň agzasy Batyr Hajyýewiň, Allaberdi Öwezdurdyýewiň döredijilik şahsy sergisi açyldy. Bu sergide suratkeşleriň 80-den gowurak eserleri sergilendi. Olardan Batyr Hajyýewiň «Türkmen gyzy», «Merw», «Agşam», «Oba» «Awçy», «Halyçy» ýaly eserleri gatnaşdyryldy. Allaberdi Öwezdurdyýewiň «Süýjilik», «Küzegär», «Çagalyk», «Obamdaky meňzeşlik», «Çopan goşy», «Basym ejem geler» we bulardan başgada ençeme saýlama eserler bilen sergini bezediler. Dabaramyzyň başynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde direktory Gözel Hakberdiýewa, Türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag bolmagyny, ömürleri uzak bolmagyny, alyp barýan il-ýurt bähbitli döwletli işlerini rowana ýollarda rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edip sergimizi açyk diýip yglan etdi. Soňra Türkmenistanyň halk suratkeşi heýkeltaraş Gylyçmyrat Ýarmämmedow, Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebiniň direktory Öwezgeldi Ýagmyrow, Suratkeşler birleşiginiň Mary welaýat şahamçasynyň başlygy Myrat Gurbangeldiýew, Saparmämmet Meredow, Rahman Omarow serginiň sebäpkärlerini döredijilik sungat sergisi bilen gutladylar.