Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Mary welaýat şahamçasynyň suratkeşleriniň “Sazlaşygyň yşgynda” atly toparlaýyn sergisi


Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Mary welaýat şahamçasynyň suratkeşleriniň “Sazlaşygyň yşgynda” atly toparlaýyn sergisiGolaýda Türkmenistanyň çeperçilik sergiler müdirliginiň sergi jaýynda Mary welaýatynyň suratkeşleriniň: Şöhrat Berdiýewiň, Gurbandurdy Tirkişowyň hem-de Merdan Akmämmedowyň “Sazlaşygyň yşgynda” atly toparlaýyn döredijilik sergisi açyldy.

Sergide Şöhrat Berdiýewiň hem-de Merdan Akmämmedowyň nakgaşlyk eserleri, Gurbandurdy Tirkişowyň grafika eserleri tomaşaçylara görkezildi. Gündelik durmuşyň çeper beýany, şan-şöhratly taryhymyz we birnäçe gaýry temalar suratkeşleriň jemi 200-den gowrak görkezýän eserleriniň özeninde durýar. Gurbandurdy Tirkişowyň çeper edebiýatyň nusgawy şygryýetine bagyşlap döreden grafika eserleri çuňňur many-mazmuna eýedir. Türkmenistanyň Mary suratkeşleriniň “Sazlaşygyň yşgynda” atly toparlaýyn sergisiniň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirliginiň we şekillendiriş sungatynyň sergi merkeziniň direktory Gözel Hakberdiýewa, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň başlygy Çarymyrat Ýazmyradow, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, sungaty öwreniji Azat Annaýew, Türkmenistanyň Halk suratkeşi, heýkeltaraş Gylyçmyrat Ýarmämmedow çykyş etdiler. Serginiň sebäpkärleri hormat hatlar bilen sylaglandy.

Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan il-ýurt bähbitli döwletli işleri rowana ýollarda rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuw edýäris.

Akgül ANNASAPAROWA.