Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy


Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdyDäp bolşy ýaly, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli esasy dabaralar Döwlet münberi toplumynyň öňünde ýaýbaňlandyryldy. Baýramçylyk görnüşinde bezelen münber köp sanly myhmanlary garşylady.

Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli goşun görnüşleriniň harby gullukçylary nyzama düzüldi.

Ýygnananlar uly ruhubelentlik bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy garşyladylar.

Däp bolşy ýaly, baýramçylyk dabaraly harby ýörişden başlanýar. Onuň dowamynda Watanymyzyň goranyş kuwwaty, halkymyzyň parahat we asuda durmuşynyň, mukaddes serhetleriniň hem-de Garaşsyzlygymyzyň gazananlarynyň goragynda duran türkmen esgerleriniň ýokary hünär ussatlygy, başarjaňlygy görkezildi.

Dabaraly ýörişiň bezegi, ýurduň harby we hukuk goraýjy edaralarynda dogduk Watanyna yhlas bilen hyzmat çekýän harby zenan işgärleridir.

Serkerdeler batalýony meýdançadan geçdiler - harby we raýatlyk borjuny hormat bilen ýerine ýetirýän ajaýyp söweş tälimlerini görkezdiler. Olaryň arasynda Goranmak ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň, Döwlet serhet gullugynyň, Döwlet gümrük gullugynyň we Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary bar.

Soňky ýyllarda ähli hukuk goraýjy edaralar bilen işe giren häzirki zaman harby enjamlaryň gözden geçirilmegi, türkmen döwletiniň goranyş ukybynyň ýokary derejesini we döwrüň kynçylyklaryna we howplaryna garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Öňdebaryjy tehnologiýalar harby we hukuk goraýjy edaralaryň gündelik işlerinde netijeli ulanylýar, bu serkerdelere we esgerlere jogapkär wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmäge kömek edýär.

Soňra ýüzlerçe işgärleriň gatnaşmagynda münberiň öňünde ýurduň esasy şäheriniň binagärlik nyşanlarynyň şekili bilen bezelen Aşgabat şäher häkimliginiň awtoulag kerweni geçdi.

Soňra ýöriş ýurduň bäş sebitini görkezýän sütün bilen dowam etdirildi. Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň ulag kerweninde ýerleşdirilen suratlar geçmişiň meşhur taryhy we binagärlik ýadygärliklerini we häzirki ýadygärlik binalaryny, sebitleriň ajaýyp üstünliklerini we gözel ýerlerini görkezýär.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ösüş maksatnamasynyň çäginde harby flotuň maddy we tehniki binýady yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar, gämi satyn almak, şeýle hem iň täze tehnologiýa we enjam satyn almak, öz gurluşygy üçin çäreler görülýär, harby deňizçileriň söweş we nazary taýýarlygy kämilleşdirilýär.

Muny Hazar deňzindäki portuň suwlarynda bir wagtyň özünde bolup geçýän flotiliýanyň baýramçylyk ýörişi tassyklady.

Dabaraly harby ýörişiň soňky çykyşy esasy baýramçylyk mynasybetli aýdym-saz sowgadyny taýýarlan Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň bilelikdäki Harby orkestr toparynyň çykyşy boldy.