Aşgabatda «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň III maslahaty geçirildi


Aşgabatda «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň III maslahaty geçirildi

Şu gün Aşgabat şäherinde Türkmen alabaýynyň baýramyna bagyşlanan Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň III maslahaty geçirildi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, foruma hökümet agzalary, ussat düzümleriň we ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, assosiasiýanyň agzalary gatnaşdy. Daşary ýurtly it ýetişdirýän hünärmenler hem, wideo konferensiýa arkaly foruma goşuldylar.

Bellenilişi ýaly, alabaý itleri türkmen topragynda köp asyrlaryň dowamynda ösdürilip ýetişdirilipdir we häzirki wagtda bolsa, ajaýyp aýratynlyklary sebäpli umumyadamzat hazynasyna öwrüldiler. Olar dünýäde giňden tanalýar we iň gadymy we saýlama it tohumlarynyň biri hasaplanýar.

Häzirki wagtda ýurdumyzda halkyň milli mirasyny — Türkmen alabaýlaryny dünýäde goramak, köpeltmek we neslini gorap saklamak maksady bilen giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu it tohumynyň taryhyny we onuň aýratynlyklaryny ylmy taýdan öwrenmek üçin ähli şertler döredildi. Alabaý itlerini köpeltmek we ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan türkmen we daşary ýurtly hünärmenleriň tagallalaryny birleşdirmek üçin biziň ýurdumyzda Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi. Gysga wagtyň içinde bu abraýly guramanyň agzalarynyň sany ep-esli artdy we onuň düzümine daşary ýurtly hünärmenler hem goşuldy.

Dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegine öwrülen türkmen it köpeltmek sungatyny gorap saklamak we ösdürmek, alabaýlaryň sanyny köpeltmek, seçip almak we köpeltmek işlerini netijeli alyp barmak, ýaş nesillere itleriň bu tohumyny ösdürip ýetişdirmegiň inçeliklerini tabşyrmak, şeýle hem, özlerini halypaçylykda görkezen it ösdürip ýetişdirýänleriň sanyny köpeltmek maksady bilen, «Türkmenistanyň halk itşynasy» we «Türkmenistanyň at gazanan itşynasy» diýen hormatly atlar döredildi.

Içki it ösdürip ýetişdirýänler üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegi, öz gezeginde dünýäniň beýleki ýurtlarynda itleriň iň gadymy tohumlaryndan biri bolan Türkmen alabaý itlerini köpeltmek üçin täze itergi berer.

Ýurtda it ösdürip ýetişdirmekligi ösdürmek we bu ugurda gazanylan üstünlikleri halkara derejesinde giňden ýaýratmak maksady bilen, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» atly žurnaly döredildi.

Sanly aragatnaşyk arkaly baglanyşan Halkara Assosiasiýanyň agzalary tohumyň ýagdaýy barada maglumat ýygnamagyň we alyş-çalyş etmegiň, we onuň taýpalaýyn köpelmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmagyň, sanyny gorap saklamagyň we köpeltmegiň möhümdigini bellediler. Metodiki konferensiýalary, sergileri, ýaryşlary, seminarlary, ylmy dabaralary, leksiýalary we tegelek stollary ýaly çäreleri geçirmegiň ähmiýeti bellendi.

Çykyş edenler, türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygyň, alabaý itleriniň genofondyny gorap saklamak we geljekki nesiller üçin bu ajaýyp itleriň arassa wekilleriniň sanyny artdyrmak üçin alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrjakdygyna ynam bildirdiler.

Bellenilişi ýaly, türkmen alabaý itleriniň özboluşly aýratynlyklaryny, häsiýetini we eýesine wepalylygyny dünýäde giňden ýaýratmak zerurdyr. Bu nukdaýnazardan, Assosiasiýanyň esasy wezipelerinden biri daşary ýurtly kärdeşleri bilen aragatnaşyklary we özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýmak we goldamakdyr.