«Arkadagyň paýhasyndan sarpaň belent, Pyragy!» atly aýdym-sazly dabara


«Arkadagyň paýhasyndan sarpaň belent, Pyragy!» atly aýdym-sazly dabaraTürkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Daşoguz welaýat häkimligi bilen bilelikde «Garaşsyzlyk dillermiziň dessany» atly festiwal geçirildi. Festiwala ýurdumyzyň meşhur aýdym-saz toparlary, halk artistleri we meşhur aýdymçylar gatnaşdylar.

Bu festiwal Gündogaryň beýik akyldary we danasy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilen «Arkadagyň paýhasyndan sarpaň belent, Pyragy!» atly aýdym-sazly dabaranyň Daşoguz welaýatyndaky bölegidir.

Çärä gatnaşan aýdym-saz toparlar, bagşylar, artistlar we aýdymçylar tomaşaçylaryň öňünde çykyş etdiler we öz ussatlyklaryny görkezdiler.

Dabaranyň ahyrynda türkmen medeniýetini we sungatyny ösdürmekde bimöçber işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş aýtdylar.