TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ ADYNA GYNANÇ HATLARY GELIP GOWUŞÝAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ ADYNA GYNANÇ HATLARY GELIP GOWUŞÝARTürkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähriban enesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatlary gelip gowuşýar.Döwlet Baştutanymyza medeniýet ulgamynyň işgärleri M.Mämmedowa, A.Şamyradow, A.Aşyrow, A.Hudaýberdiýew, M.Gazakbaýew çuňňur gynanç bildirdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa “Türkmenistan” gazetiniň baş redaktory K.Rejebow, “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetiniň baş redaktory M.Alimowa, “Adalat” gazetiniň baş redaktory M.Nuryýew, “Edebiýat we sungat” gazetiniň baş redaktory O.Allaberdiýewa, “Mugallymlar gazeti” gazetiniň baş redaktory S.Nurberdiýew, “Aşgabat” gazetiniň baş redaktory A.Mämmedow, “Arkadag” gazetiniň baş redaktory G.Mämiýew, “Bereketli toprak” gazetiniň baş redaktory A.Jepbarow, “Türkmen dünýäsi” gazetiniň baş redaktory B.Myradow, “Watan” gazetiniň baş redaktory T.Kakaýewa, “Nesil” gazetiniň baş redaktory A.Hojaberdiýew, “Esger” gazetiniň baş redaktory S.Myradow, “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň baş redaktory R.Gylyjow, “Garagum” žurnalynyň baş redaktory S.Şaýymow, “Zenan kalby” žurnalynyň baş redaktory M.Taýjykowa, “Güneş” žurnalynyň baş redaktory G.Babaýewa, Hojalyk hasaplaşygyndaky redaksion birleşigiň başlygy P.Tugurow çuňňur gynanç we duýgudaşlyk sözlerini beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyza oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýew, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy D.Genjiýew, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Agamyradow, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň baş direktory A.Berdiýew, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy G.Hanberdiýewa, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň başlygy M.Açilowa çuňňur gynançlaryny beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyzyň adyna Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi P.Durdyýew, Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi B.Rejepow, Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Kömekow, Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý.Serýaýew, Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi H.Amannazarow, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S.Palwanow, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Çaryýew, Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Baýramow, Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ş.Geldynazarow, Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ş.Meredow gynanç hatlaryny iberdiler.

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Blohin, Sankt-Peterburg şäheriniň gubernatory A.Beglow, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekili N.Saakýan, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi Jon MakGregor, Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Tažibaýew, Ukrainanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýko, “Nata Inşaat Turizm Taşimaсilik Tiсaret ve Sanayi Anonim Şirketi” kompaniýasynyň prezidenti Namyk Tanyk, “Buig Türkmen” kompaniýasynyň baş direktory A.Reşow, Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy Neda Berger çuňňur gynanç we goldaw sözlerini beýan etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Merkezi bankyň başlygy T.Mälikow, Döwlet ösüş bankynyň başlygy S.Baýramow, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy S.Aganiýazow, “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy M.Hajyýew, “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy J.Jumagylyjow, “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy M.Arabow, “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy B.Atagulyýew, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy S.Gurbandurdyýew, Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary M.Datdow çuňňur gynanç we duýgudaşlyk bildirdiler.

“Ogulabat eje baradaky ýagty ýatlamalar biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanar” diýlip, gynanç hatlarynda bellenilýär.Türkmenistan gazeti.