TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ ADYNA GYNANÇ HATLARY GELIP GOWUŞÝAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ ADYNA GYNANÇ HATLARY GELIP GOWUŞÝARHormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna enesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatlary gelip gowuşýar.Hormatly Prezidentimize Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň işgärleriniň adyndan M.Çakyýew, G.Akmämmedow, A.Atamyradow, A.Kösäýew, H.Hudaýgulyýew, D.Saburow çuňňur gynanjyny bildirdiler.

Döwlet Baştutanymyza Ylymlar akademiýasynyň prezidenti A.Aşirow, Adalatçynyň diwanynyň işgärleriniň adyndan Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil Ý.Gurbannazarowa, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň işgärleriniň adyndan Ý.Nuryýew, Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň direktory N.Garryýew, Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy D.Annageldiýew gynanç hatlaryny iberdiler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Gurbanow, Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Möwlamow, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Işangulyýew, Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi B.Durdyýew, Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi D.Muratow, Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Maşalow, Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi O.Çaryýew, Türkmenistanyň Owganystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi H.Öwezow, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi S.Garajaýew, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Kazan şäheri) baş konsuly G.Garaýew, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky (Stambul şäheri) baş konsuly M.Seýitmämmedow, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Dubaý şäheri) baş konsuly Y.Amanow, Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky (Maşat şäheri) baş konsuly Y.Gaýypow, Türkmenistanyň Owganystandaky (Mazari-Şarif şäheri) baş konsuly B.Kabaýew, Türkmenistanyň Owganystandaky (Hyrat şäheri) baş konsuly A.Goçmyradow, Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Frankfurt şäheri) konsuly O.Annabaýew, Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Aktau şäheri) konsuly M.Öwezow, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Astrahan şäheri) konsuly N.Gölliýew beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyza Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonso, Katar Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hamad bin Raşid Al Azba, Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed Suweýd, Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen, Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmaljon Kuçkarow, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu Stiwen Klimou, Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Harazýan, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işler wagtlaýyn ynanylan wekili Dirk Ýakobi çuňňur gynanjyny bildirdiler.

Döwlet Baştutanymyza çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň prezidenti I.Makarow, “Rossiýskiýe železnyýe dorogi” açyk paýdarlar jemgyýetiniň Baş direktory, müdiriýetiniň başlygy O.Belozýorow, “Çalyk Holding” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk, “Polimeks Inşaat A.Ş.” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erol Tabanja, “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy I.Bukato, “Proizwodstwennoýe obýedineniýe “Wozroždeniýe” paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky şahamçasynyň direktory A.Petrow, “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň direktory I.Burkinskiý, Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky söwda wekilhanasynyň ýolbaşçysy K.Pogosýan we beýlekiler beýan etdiler.

“Ogulabat eje baradaky nurana ýatlamalar biziň kalbymyzda hemişelik saklanar” diýlip, gynanç hatlarynda bellenilýär.Türkmenistan gazeti.