TÜRKMENISTAN — BMG: PARAHATÇYLYGYŇ, HOWPSUZLYGYŇ WE DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BÄHBIDINE HYZMATDAŞLYK


TÜRKMENISTAN — BMG: PARAHATÇYLYGYŇ, HOWPSUZLYGYŇ WE DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BÄHBIDINE HYZMATDAŞLYKBerkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak we deňhukukly netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugry yzygiderli durmuşa geçirýär.

Ýurdumyz sebit we halkara hyzmatdaşlyk meselelerine jogapkärli çemeleşmeleri görkezmek bilen, häzirki döwrüň wajyp wezipelerini işläp taýýarlamak boýunça tagallalary utgaşdyrmaga uly goşant goşýar. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasy bilen köpugurly gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Bu gatnaşyklar bolsa strategik häsiýete eýedir.

Ýurdumyzyň daşary syýasatynyň döredijilikli ýörelgeleri Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda ileri tutýan garaýyşlarynda öz beýanyny tapdy. Şol sessiýada döwletimiziň ählumumy ösüşiň esasy ugurlary boýunça netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen täze başlangyçlary beýan ediler.

Şeýlelikde, ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyndaky ileri tutýan garaýyşlary, öňe sürýän täze başlangyçlary Watanymyzyň halkara hukuk kadalaryna, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen hemişelik Bitarap döwlet hukuk ýagdaýyna hem-de giň netijeli gatnaşyklara berk ygrarlydygyna şaýatlyk edýär. Hut şunda Türkmenistanyň sebit we ählumumy gün tertibiniň möhüm meselelerini çözmekde mundan beýläk-de tagallalary utgaşdyrmaga, hoşmeýilli erk-islegiň, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň we döredijilikli hyzmatdaşlygyň esasynda şolar boýunça bilelikdäki jogapkärli çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga taýýardygy tassyklanylýar.