GAHRYMAN ARKADAGYMYZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW PAÝTAGTYMYZDAKY ENÄNIŇ WE ÇAGANYŇ SAGLYGYNY GORAÝYŞ YLMY-KLINIKI MERKEZINE BARDY


GAHRYMAN ARKADAGYMYZ GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW PAÝTAGTYMYZDAKY ENÄNIŇ WE ÇAGANYŇ SAGLYGYNY GORAÝYŞ YLMY-KLINIKI MERKEZINE BARDY18-nji maýda ýurdumyzda giň¬den bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän Konstitusiýa binasyna hem-de Baýdak sütünine gül desselerini goýmak dabaralary tamamlanandan soň, Gahryman Arkadagymyz Aşgabadyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine geldi.