KADALARY BERK BERJAÝ EDELIŇ!


KADALARY BERK BERJAÝ EDELIŇ!◊ Agyz-burun örtüklerini talabalaýyk dakynyň! Bir gezeklik lukmançylyk agyz-burun örtüklerini ikinji gezek ulanmaň! Örtük dakynylanda, dem alyş ýollary arkaly kesel geçmeginden goranmak maksadynda, onuň bilen agzyňyzy we burnuňyzy ykjam ýapyň!

◊ Witaminlere baý gök-bakja önümlerini köpräk iýiň! Olar bedeniň immunitetini ýokarlandyrmakda juda ähmiýetlidir.

◊ Öýüňizde we iş ýeriňizde arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý edip, ýygy-ýygydan tämizleýiş işlerini geçirip duruň!

◊ Gap-gaçlary ulanmazdan öň hem, ulanyp bolandan soň hem, tämizleýji serişdeler bilen gyzgyn suwda gowy edip ýuwuň!

◊ Çygly süpürgiçlerden peýdalanyň! Olar bilen ulanýan şahsy zatlaryňyzy (telefonyňyzy, açaryňyzy, goşar sagadyňyzy...) ýygy-ýygydan tämizläp duruň!

◊ Taýsyz tebigy melhemleriň biri hasaplanylýan sarymsagy her gün diýen ýaly iýiň! Sarymsak we ajy burç goşulan milli tagamymyz bolan unaşy hem her hepdede içiň!

◊ Eliňizi hemişe arassa saklaň, ýygy-ýygydan sabynlap ýuwuň!