ZENANLARYŇ BAÝRAMY MYNASYBETLI HALKARA MASLAHAT WE SERGI


ZENANLARYŇ BAÝRAMY MYNASYBETLI HALKARA MASLAHAT WE SERGI1-nji martda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça “Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy” atly halkara maslahat we sergi öz işine başlady.
Ol Halkara zenanlar gününe bagyşlandy. Söwda-senagat edarasynda guralan forumda suratkeşleriň, zergärleriň işleriniň, amaly-haşam sungatynyň önümleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Bahar paslynyň esasy bezegi bolan güller şu günki guralan serginiň özboluşly nyşanyna öwrüldi. Suratkeşleriň işlerinde, ajaýyp halylaryň nagyşlarynda, zenanlaryň zehininden dörän keşdelerde we zergärçilik önümlerinde gülleriň şekilleri möhüm orun eýeleýär. Misden, bürünçden taýýarlanan dürli görnüşdäki gaplar, küýzäniň we farfor önümleriniň bezegleri, ösümlik dünýäsine bagyşlanan kompozisiýalar bu ýerde guralan çärä özboluşly öwüşgin çaýdy.