SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇ...


SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇ...Hä­zir­ki wagt­da şeý­le-de ho­wa­nyň de­re­jesi­niň üýt­ge­me­gi adam be­de­ni­ne zy­ýan­ly tä­siri­ni ýe­tir­ýär.
Ýa­pyk gur­şaw­lar­da, ýag­ny lift­de ýa-da pen­ji­re­siz otag­lar­da adam­lar agyz-bu­run ör­tük­li bol­sa­lar-da, öza­ra gür­le­şi­len­de, asgy­ry­lan­da, üs­gü­ri­len­de, eme­le gel­ýän aero­zol­lar — mik­ro­dam­ja­lar ho­wa­da bir­nä­çe mi­nut­dan bir­nä­çe sa­ga­da çen­li sak­la­nyp bil­ýär. Şeý­le­lik­de, ke­se­liň ýo­kuş­mak howpu­ny pe­selt­me­giň iň yg­ty­bar­ly usu­ly el­myda­ma, hat­da adam­syz ota­ga gi­ri­len­de hem agyz-bu­run ör­tügi­ni da­kyn­mak­dyr.
Ör­tük ke­se­le gar­şy ne­ti­je­li se­riş­de bolsa-da, dert­den go­ran­ma­gy howp­suz 2 metr ara­ly­gy sak­la­mak we şah­sy aras­sa­çy­lyk düz­gün­le­ri­ni ber­jaý et­mek bi­len ut­gaş­dy­ryň. Adam üs­gü­ren­de, as­gy­ran­da ýa gür­län­de, ho­wa dam­ja­la­ry 2 met­re çen­li ara­ly­ga çalt­lyk bi­len ýaý­ra­ýar, şol se­bäp­den köp­çü­lik ýer­lerin­de bi­rek-bi­rek­den howp­suz ara­ly­gy sak­lamak mö­hüm­dir.
Ke­sel­den go­ran­mak üçin şah­sy aras­saçy­lyk düz­gün­le­ri­ni ber­jaý et­me­li. El ýuw­mak peý­da­ly en­dik bo­lup, bir­nä­çe ýo­kanç ke­sel­leriň öňü­ni al­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Se­bä­bi dür­li ke­sel dö­re­di­ji wi­rus­lar, bak­te­ri­ýa­lar el­de toplan­ýar we el­län za­dy­myz ar­ka­ly be­de­ne düşýär. Ha­jat­ha­na­dan soň, na­har iý­mez­den öň, da­şar­da ge­ze­lenç edi­len­den soň eli­ňi go­wy edip sa­byn bi­len ýuw­ma­ly. El ýu­wul­ma­dyk ha­la­tyn­da adam be­de­ni­niň ke­se­le gar­şy göreş uky­by, ýag­ny im­mu­ni­te­ti ke­sel dö­re­di­ji­ler bi­len gö­reş­ýär. Be­den gow­şan ýag­da­ýyn­da ha­pa eliň ke­sel­le­ri ha­sap­lan­ýan ýo­kanç­la­ryň bir­to­pa­ry­nyň ýo­kuş­ma­gy äh­ti­mal. Ola­ra iý­mit zä­her­len­me­si, ýi­ti içe­ge ýo­kanç ke­sel­le­ri, ýi­ti res­pi­ra­tor wi­rus ýo­kanç­la­ry, so­gul­jan­la­ryň döred­ýän dür­li sö­kel­lik­le­ri de­giş­li­dir.
Sag­dyn bo­la­sy­ňyz gel­se, daş-tö­we­re­gi­ňi­zi tä­miz sak­la­ma­ga çal­şyň! Ota­gyň içi­ni yzy­gider­li ýe­le­ji­re­dip, zy­ýan­syz­lan­dy­ry­jy se­riş­de­ler bi­len aras­sa­lap du­ruň! Bu düz­gün­le­ri ber­jaý et­mek bi­len, siz di­ňe bir öz sag­ly­gy­ňy­zy däl, eý­sem, tö­we­re­gi­ňiz­dä­ki­le­riň hem sag­ly­gy­ny go­ra­ma­ga ýar­dam ed­ýär­si­ňiz.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi