Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň ÝUNESKO-nyň möhüm seneleriniň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi


Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň ÝUNESKO-nyň möhüm seneleriniň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildiŞu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna Türkmenistanyň teklibi boýunça Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli Kararnamanyň kabul edilmegine bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi.

Dabaraly maslahata ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň wekilleri, ylym-bilim işgärleri gatnaşdylar.

Maslahatda çykyş edenler Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş maslahatynyň 42-nji mejlisinde kabul edilen bu çözgüdiň Magtymguly Pyragynyň umumadamzat medeniýetine goşan ägirt uly goşandynyň ykrarnamasydygyny buýsanç bilen beýan etdiler.

Çykyşlarda Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň ÝUNESKO-nyň «Dünýä hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna girizilendigi bellenildi. Maslahatyň dowamynda beýik söz ussadynyň şygyrlarynyň pähim-paýhas ummany bolup dünýä nur saçýandygy, çuňňur many-mazmunynyň dünýä halklarynda uly gyzyklanma eýedigi babatda giňişleýin pikir alyşmalar boldy. Ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary dabaraly maslahatyň şowhunyny has-da artdyrdy.

Aýdym-sazly dabaraly maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň adyndan hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adyna Ýüzlenme kabul edildi.