TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ ADYNA GYNANÇ HATLARY GELIP GOWUŞÝAR


TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ ADYNA GYNANÇ HATLARY GELIP GOWUŞÝARTürkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähriban enesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatlary gelip gowuşýar.Döwlet Baştutanymyza BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy D.Şlapaçenko, Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Luiji Ferrari, Rumyniýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ion Nawal, Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Golamabbas Arbabhales, Fransiýa Respublikasynyň ilçihanasynyň işler wagtlaýyn ynanylan wekili Magali Katažar, Beýik Britaniýanyň ilçihanasynyň işler wagtlaýyn ynanylan wekili Jon Hemilton, Russiýa Federasiýasynyň musulmanlarynyň dini müdirliginiň başlygy, Halkara musulman forumynyň baş sekretary, müfti şeýh Rawil Gaýnutdin, Apostol nunsiaturasynyň medeniýet işleri boýunça attaşesi Anjeý Madeý, Liwiýanyň Türkmenistandaky Ykdysady hyzmatdaşlyk býurosynyň başlygy Mahmud Abdulaziz Hasan, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky hormatly konsuly Kun Minne, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy, “ITOCHU Corporation” kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň agzasy, ýerine ýetiriji wise-prezidenti, maşyn we enjamlar kompaniýasynyň prezidenti Hiroýuki Sukuba, Halkara hyzmatdaşlyk boýunça german jemgyýetiniň Türkmenistandaky utgaşdyryjysy Ýoahim Frits gynanç hatlaryny iberdiler.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa “CIFAL” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Žil Remi, “Kommersbank” AG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Aleksandr Lir, “Altkom” maliýe-senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy A.Tislenko, “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy W.Petruk, “Rönesans Holding A.Ş.” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjak, “Engin Grup” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Engin Kale, “Eser Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilhan Adiloglu gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdiler.

“Ogulabat eje baradaky ýagty ýatlamalar biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanar” diýlip, gynanç hatlarynda bellenilýär.Türkmenistan gazeti.