Sport saglygyň girewidir


Sport saglygyň girewidirAşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebinde “ Sport saglygyň girewidir “ atly sergi gurnaldy.

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýaş nesliň sagdyn we bilimli bolmagy üçin döredip berýän ähli mümkiçiliklerinden peýdalanýan okuwçylar sport bilen meşgullanýan pursatlaryny suratlandyrypdyrlar. Zehinli okuwçylar sportyň ähli görnüşlerine üns berilmegi, sportda ulanylýan her bir hereket bedeni berkitmekde, saglygy goramakda ähmiýetiniň bardygyny ündeýän eserleri döretdiler.

Sergä gatnaşýanlar ýaş nesiller üçin uly aladalar edýän Arkadagly Serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar.