HASYL TOÝY: TÜRKMEN DAÝHANLARYNYŇ ZÄHMETINIŇ ŞANYNA DABARALAR


HASYL TOÝY: TÜRKMEN DAÝHANLARYNYŇ ZÄHMETINIŇ ŞANYNA DABARALAR14-nji noýabrda tutuş ýurdumyzda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu baýramçylyk oba hojalyk ýylynyň, ekerançylaryň tutanýerli zähmetiniň jemini jemleýär, türkmen topragynyň berekedini, saçaklarymyzyň bolçulygyny alamatlandyrýar. Onda türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklary we däp-dessurlary, raýatlarymyzyň jebisligi, zähmetsöýerligi, abadançylygy öz beýanyny tapdy.