Saglygym-baýlygym


Saglygym-baýlygym Lukmançylyk agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman, eliňizi sabynlap ýuwmaly ýa-da zyýansyzlandyryjy serişdelerden peýdalanmaly.
 Dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň maýyşgak gysgyjyny burnuňyza tarap egreltmeli hemde epinlerini düzetmeli.
 Örtügi dakynýan wagtyňyzda, oňa eliňizi degirmezlige çalşyň.
 Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzda, ýörite tutawaçlaryndan tutmaly.
 Ulanyp bolanyňyzdan soň, ony ýapyk zibil gaplaryna taşlamaly.
 Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzdan soň hem hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly.
 Lukmanlar agyz-burun örtüklerini 2 sagatdan köp ulanmazlygy maslahat berýärler.
 Ýokanç kesellerden goranmak üçin diňe lukmançylyk agyz örtüklerinden peýdalanmak ýeterlik däldir. Bu işi 2 metr howpsuz araçägi saklamak, elleriňizi wagtly-wagtynda sabynlap ýuwmak bilen utgaşdyryň we şu ýönekeý kadalary gündelik endigiňize öwrüň!