Gözel şähere döredijilik gezelenji


Gözel şähere döredijilik gezelenjiGolaýda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň gurnamagynda Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Arkadag şäheriniň gözel ýerlerine ýurdumyzyň halypa suratkeşleriniň döredijilik gezelenji geçirildi.

Bu medeni-döredijilik çäresine gatnaşyjylar Arkadag şäheriniň gözelliklerini synladylar. Gezelenje çykan döredijilik topary Arkadag şäherindäki Taryhy we medeni seýilgähe, Arkadag ýadygärligine, Akhan binasyna hem-de beýleki medeni dynç alyş zolaklara baryp gördüler.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy netijesinde kemal tapan “akylly” şäheriň çäklerinde ýerleşýän her bir desga döredijilik işgärlerine ajaýyp şäheriň gözel tebigatyny, döwrebap gurluşygyny wasp edýän täze-täze eserleri döretmekde çäksiz ylham berip, olarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy.

Gülnara KURBANMUHAMMEDOWA.