Moskwanyň Gündogar muzeýi Babasary Annamyradowyň eserleriniň sergisini hödürleýär


Moskwanyň Gündogar muzeýi Babasary Annamyradowyň eserleriniň sergisini hödürleýärTürkmenistanyň halk artisti Babasary Annamyradow hakda kärdeşleri «Kämil dünýäniň aýdymçysy» aýdýarlar. Onuň döredijilik ýoly sazlaşygyň yzygiderli gözlegidir. Özboluşly ýygyndyda seresaplylyk we çynlakaýlyk bilen toplanan öwüşgünleri we şöhleleri, bu günler Moskwanyň Gündogar muzeýinde heýkeltaraşyň şahsy sergisine gelýänlere ajaýyp ýylylyk berýär.

«Häzirki Aşgabady monumental heýkelleri bolmazdan göz öňüne getirmek kyn. Babasary Annamyradow şäheri ençeme ýyl bäri bezäp gelýär. Onuň işlerini diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem dünýäniň köp sanly muzeýinde we hususy kolleksiýalarynda-da görüp bolýar. Ýöne bu sergi başga zat hakda: awtoryň erkinlik bilen döreden şahsy ýygyndysyndan uly bolmadyk heýkeller. Bu resmi gözlegler bilen däl-de, liriki, kamera, ýakyn ... – intonasiýada bellidir», - diýip «Rossiýa-Kultura» teleýaýlymy tomaşaçylara bu sergi barada gürrüň berýär. – Umuman aýdanyňda, sungatyň özi kyn zat. Hemişe öwrenmeli, täze zatlary gazanmaly. Eger adam ýeterlik başarýandygyna ynanýan bolsa, onda ol ýöne durdy we mundan aňry başarmaýar. Soňsuz sungat, ruhy gymmatlyk, oňa akyl ýetirip bolmaýar, - diýip Babasary Annamyradow aýdýar.

Ol tötänleýin heýkeltaraş boldy diýip aýtsaňam bolýar: obaly oglan, surat çekmegi gowy görýärdi, sungat hünär mekdebine girmek üçin Aşgabat şäherine geldi we şol ýerde kimdir biri oňa heýkeltaraşlyk bölümine gitmegi we «palçykdan ýasamagy» maslahat berdi. Soňra Babasary Annamyradow okuwyny Daşkende dowam etdirdi we soňra iň gowy nusgalary öz gözleri bilen görmek üçin dünýäniň muzeýlerine syýahat etdi. Ol hatda Iňlis heýkeltaraşy Genri Muryň ussahanasyna-da baryp gördi.

Sungatyň tehniki başarnyklaryny özleşdirip, olary halkynyň göçme gurluşyna uýgunlaşdyrdy. Emma bu ýerde sitata gündogarlylygy ýok, ýöne Gündogara mahsus ünslülik, mediatiwlik, poeziýa bar ...

Sergide soňky dört onýyllykda ýerine ýetirilen 20 töweregi heýkel bar. Şeýle hem, gelýänleriň nazary üçin seýrek bolan suratkeşiň grafikasy bar. Portretler we peýzažlar edil könelişen suratlar ýaly, tanyş ýüzleri we nyşanlary gözlemäge çagyrýarlar.