Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministri Pak Çžini kabul etdi


Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministri Pak Çžini kabul etdi

1-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministri Pak Çžini kabul etdi.

Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik hem-de «Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy» 16-njy hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşmaga çakylyk üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Prezident Ýun Sok Ýoluň mähirli salamyny, ähli türkmen halkyna abadançylyk we gülläp ösüş baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şunda koreý tarapynyň özara hormat goýmak, oňyn hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan däp bolan döwletara dialogyň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berýändigi nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Koreýa Respublikasynyň Prezidentine mähirli salamyny aýtdy hem-de dostlukly ýurduň daşary işler ministrine, onuň kärdeşlerine bu formatda netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine täze itergi berjek forumyň üstünlikli geçmegini arzuw etdi.

Duşuşygyň dowamynda dürli ulgamlary öz içine alýan özara bähbitli türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň ýokary ösüş depginlerine kanagatlanma bildirildi. Bellenilişi ýaly, ýokary derejede açyklyk, özara ynanyşmak esasynda ýola goýlan dialog döwletara gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagynyň möhüm şertidir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň çäklerinde Prezident Ýun Sok Ýol bilen bolan duşuşygynyň netijeli häsiýetini nygtady. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de geljekki ugurlary kesgitlenildi.

Şeýle hem biziň ýurtlarymyzyň halkara guramalaryň we düzümleriň ugry boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändikleri bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk forumynyň işiniň netijelidigi nygtaldy. Bu formatda her ýyl geçirilýän duşuşyklarda hyzmatdaşlygy, şol sanda energetika, ulag, ekologiýa, saglygy goraýyş, medeni-ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklary işjeňleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, iri koreý kompaniýalarynyň birnäçesi indi köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň nebitgaz we ulag pudaklarynda netijeli iş alyp barýarlar. Şunda taraplaryň işewürlik hyzmatdaşlygyny dowam etdirmäge özara gyzyklanmalary tassyklanyldy.

Şeýle-de medeni-ynsanperwer ulgamyň türkmen-koreý gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýandygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda koreý dilini öwrenmek boýunça Patyşa Sejong adyndaky bilim merkeziniň üstünlikli işleýändigi bellenildi. Koreý dili Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda hem öwredilýär. Şol bir wagtda, türkmen ýaşlary Koreýa Respublikasynyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýarlar.

Dostlukly ýurduň daşary işler ministri hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça netijeli söhbetdeşlik üçin döwlet Baştutanymyza hoşallygyny beýan edip, Aşgabatda bolmagynyň özünde galdyran ýakymly täsirlerini paýlaşdy we ak mermerli türkmen paýtagtyna, onuň özboluşly binagärlik keşbine, gözelligine haýran galandygyny aýtdy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministri Pak Çžin ýyl-ýyldan täze, anyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylýan dostlukly döwletara dialogyň geljekde-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.