KUWWATLY BEDEN —GORAGLY BEDEN


KUWWATLY BEDEN —GORAGLY BEDENKesele garşy göreşmek ukybyňy ýokarlandyrmak ýiti respirator ýokanç keseliniň ýüze çykmagyna garşy göreşmegiň esasy ýoludyr. Munuň üçin şulary berjaý etmeli:

1. Nerw dartgynlygy bedeniň kesele garşy göreş ukybyny peseldýär. Şonuň üçin özüňi parahat, şähdaçyk alyp barmaga2. Ukynyň, iýmitlenişiň we hereketiň sazlaşygyny berjaý etmeli.

3. A, B, C, D ýokumlara baý bolan önümleri köpräk iýmeli.

4. Dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhemleri içmeli.

5. Gyzyl burçly, sarymsakly unaşy ýygy-ýygydan içmeli.

6. Açyk howada köpräk gezelenç etmeli.

7. Ýaşaýan we işleýän otagyňyzyň howasyny wagtly-wagtynda çalşyp durmaly.

8. Keseliň öňüni alyş sanjymyny öz wagtynda almaly.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.