Halkara döredijilik bäsleşigi


Halkara döredijilik bäsleşigiDöwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň ösüp barýan suratkeşleri beýleki ýurtlarda boljak bäsleşiklere diňe bir iň gowy işlerini ibermek bilen çäklenmän, eýsem daşary ýurtlarda geçirilýän Halkara bäsleşiklere teklip edilýän işlerini öz ýurdumyzda kabul etmek mümkinçiligini-de eýe boldular.

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi, Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde geçirilen “Ýer şarynyň çagalary dostlaşýar” atly çagalaryň 8-nji Halkara çagalar surat bäsleşigine gatnaşyp şu aşakdaky okuwçylar Aşyrowa Ogulbagt, Hallyýewa Merjen, Wepaýewa Aýgül, Allaberdiýewa Çeper, Döwletowa Selbi, Krakotina Dariýa, Çaryýewa Ogulnar, Çaryýew Kerim, Atalyýewa Maýa, Surhaýew Mälik, Arslanowa Leýli, Alihanow Alijan, Annaýewa Nurgözel, Karowa Aýnur dagylar sertifikat bilen sylaglandylar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döredijilikli zähmet çekmäge, kämil ýaşlary terbiýelemäge giň mümkinçilikleri döredýän hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, beýik işleri üstünliklere beslensin!