«Okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek sungat-pedagogik işgärleriniň mukaddes borjudyr» atly okuw-usulyýet maslahaty geçirildi


«Okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek sungat-pedagogik işgärleriniň mukaddes borjudyr» atly okuw-usulyýet maslahaty geçirildi

Ýakynda Ahal welaýat ýörite sungat mekdebinde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň, ýurdumyzyň Balkan, Lebap, Mary, Daşoguz ýörite sazçylyk we sungat mekdepleriniň «Üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary» bölümi boýunça ders berýän mugallymlar üçin «Okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmek sungat-pedagogik işgärleriniň mukaddes borjudyr» atly okuw-usulyýet maslahaty geçirildi.

Tejribeli hünärmenleriň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda mugallymlar bu ugurdan birek-birek bilen tejribe alyşdylar, talyplaryň öňünde görelde sapaklary geçdiler.

Maslahata gatnaşanlar Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza ýaş nesilleriň ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmegi üçin edýän aladalaryna köp sagbolsun aýtdylar.