Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy


Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşi hem-de «Ýaşlyk» teleýaýlymy bilen bilelikde «Dowamatdyr bu gün ýoluň Pyragy» atly zehinli ýaş şahyrlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Bu döredijilik bäsleşiginde çykyş edenler özleriniň döreden ajaýyp goşgularyny, ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Telebäsleşigiň ahyrynda çykyş eden ýaşlarymyzyň ýeňiji bolanlaryna Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşi tarapyndan gymmat bahaly baýraklar gowşuryldy.

Olar bäsleşigiň ahyrynda Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, beýik işleriniň rowaç bolmaklaryny tüýs ýürekden arzuw etdiler.