Hormatly Prezidentimiziň «Änew - müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitaby


Hormatly Prezidentimiziň «Änew - müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitaby

Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagtyýarlyk etrabynyň kitaphana şahamçasynyň guramagynda 141-nji orta mekdepde Hormatly Prezidentimiziň «Änew-müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň tanyşdyrylyşy geçirildi.

Çärede çykyş edenler Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Änew–müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabyny eliňe almagyň täsiri hakynda we bu kitabyň «Gadymy Änewiň täsinligi», «Taryhy birleşdirýän uly wakalar», «Ahal ýaýlasynda gadymy Änewiň şöhratly ýoly dowamata uzaýar» atly baplardan, birnäçe bölümlerden ybaratdygy we bu kitaby okanyňda müňýyllyklaryň jümmüşine syýahata alyp gidýändigi barada giňişleýin gürrüň berdiler.

Çäräniň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jöwher paýhasyndan dörän bu kitabyň höwrüniň köp bolmagyny, galamynyň ýiti bolmagyny tüýs ýürekden arzuw etdiler.