“Pyragynyň arzuw eýlän zamany”ady bilen söhbetdeşlik geçirildi


“Pyragynyň arzuw eýlän zamany”ady bilen söhbetdeşlik geçirildiTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp “Pyragynyň arzuw eýlän zamany” ady bilen söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşlikde çykyş edenler Magtymguly atamyzyň arzuw eýlän zamanasy milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, baky Bitarap eziz Watanymyzyň ajaýyp ösüşleri şeýle hem biziň şu günki Berkarar döwletimiziň halkyna,ýaş nesillerine uly durmuş mekdebi bolan Magtymguly Pyragynyň dürdäne goşgulary hakynda giňişleýin söhbet etdiler we halkymyzyň näçe asyrdan bäri ruhy gymmatlygynyň hazynasy bolan ajaýyp goşgularyny okadylar.