“Garaşsyzlyk – ösüşleriň gözbaşy”


“Garaşsyzlyk – ösüşleriň gözbaşy”Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasy, paýtagtymyzdaky ýöriteleşdirilen 29-njy orta mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli “Garaşsyzlyk ösüşleriň gözbaşy” ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi.
Dabarada çykyş edenler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda asuda Watanymyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde gazanylýan üstünlikler, döwletimiziň we jemgyýetimiziň ähli ugurlaryndaky oňyn özgertmeleri, watanymyzyň durmuş -ykdysady taýdan belent derejä ýetenligi, Türkmenistanyň sebitdäki we dünýädäki ornunyň has-da pugtalanýandygy dogrusynda täsirli çykyş etdiler. Şatlyk-şowhuny gurşap alan bu dabarada Garaşsyzlygyň beren bagtyny wasp edýan aýdym-sazlar ýaňlandy.
Çäräniň ahyrynda ýurt Garaşsyzlygyny, baky Bitaraplygyny Watanymyzyň goşa ganaty hasaplaýan, öz halkyny täze ygtybarly, sagdyn ýol bilen belentliklere tarap alyp barýan eziz Arkadagymyza alkyş sözleri aýdyldy.