“KÜŞTDEPDI TANSY – DÜNÝÄ MEDENIÝETINIŇ GYMMATLYGY”


“KÜŞTDEPDI TANSY – DÜNÝÄ MEDENIÝETINIŇ GYMMATLYGY”Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyñ B. Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynda “Küştdepdi tansy – dünýä medeniýetiniň gymmatlygy” atly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň dowamynda halk döredijiliginiň hereketli we sözli görnüşi bolan “Küştdepdi” tansynyň gelip çykyşy, ýerine ýetirilişi, hereketleriniň aýratynlygy, gazallarynyň aňladýan manylary barada täsirli gürrüňler edildi. br> Söhbetdeşligiň ahyrynda türkmen medeniýetini, sungatyny ýokary derejelere ýetirmek, dünýä ýaýmak şeýle-de Watanymyzyň geljegi bolan ösüp gelýän ýaş nesillere ýetirmek babatda uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi.