“Bilim-bagtyň, ösüşleriň ganaty”


“Bilim-bagtyň, ösüşleriň ganaty”Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Ata Gowşudow adyndaky kitaphana şahamçasynyň gurnamagynda 6-njy orta mekdepde “Bilimler we talyp ýaşlar” güni mynasybetli “Bilim-bagtyň, ösüşleriň ganaty” ady bilen gürrüňdeşlik geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýyamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan beýik işleri, şol sanda ylym-bilim özgertmeleri ýaş nesilleriň aýdyň geljegini üpjün etmäge gönükdirilendir. Gürrüňdeşlikde ýurdumyzyň umumy orta bilim berýän mekdeplerinde 2022-2023-nji täze okuw ýylynyň ilkinji sapagynyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ady bilen başlanmagynyň çuň many-mazmunynyň bardygyny bellemek bilen hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara derejede abraý-mertebesiniň barha ýokarlanmagy, ata Watanymyzda gazanylan uly üstünlikler, ýetilen belent sepgitler agzybir halkymyz bilen birlikde ýaş nesillerimizi-de guwandyrýandygyny buýsanç bilen bellediler.

Çäräniň ahyrynda ýaş nesillere şeýle bagtyýar zamanada ylym-bilim almagyň röwşen ýolunda uly üstünlikleri gazanmaga giň gerimli mümkinçilikleri döredip berýän Arkadagly Serdarymyza alkyş sözleri aýdyldy.