“Gözel paýtagtym-göwün şadym”


“Gözel paýtagtym-göwün şadym”Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy “Aşgabat” seýilgähinde geçirilen “Gözel paýtagtym-göwün şadym” ady bilen aýdym-sazly döredijilik festiwalynda kitap sergisini gurnady we sergä giňişleýin syn berdi.
Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda ýaşlaryň ylym-bilim hem-de çeper döredijilik bilen meşgullanmaklaryna giň ýol açylýar. Eziz Diýarymyzda okap bilim alýan mähriban ýaşlar kämil pikir-garaýyşlaryny çeper döredijilik bilen beýan edýärler. Olaryň eserlerinde Aşgabat şäheriniň keşbi ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşiniň görkezijisi bolmak bilen birlikde halkymyzyň medeniýetli ýaşaýşynyň ýokary derejesiniň üpjün edilýändiginiň hem aýdyň mysalydyr.
Aýdym-sazly festiwalyň dowamynda Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň çagalar çeperçilik mekdepleriniň okuwçylary Ak şäherimiz Aşgabadyň gözel keşbini öz çeken suratlarynyň üsti bilen görkezdiler. Kitaphana hünärmenleriniň gurnan kitap sergisinde Gahryman Arkadagymyzyň eserleri hem-de Ak şäherimiz Aşgabadyň ösüşlerini wasp edýän ýazyjy-şahyrlarymyzyň eserleri ýerleşdirildi we bu sergidäki kitaplar bilen tanyşdyryldy. Bu bolsa çärä gatnaşanlarda ýakymly täsir galdyrdy.
Aýdym- sazly döredijilik festiwalyna gatnaşanlar hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň ýüregi bolan Aşgabady mundan beýläkde ösdürmekde alyp barýan işleriniň uly rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.