“Bitaraplyk bagtymyzyň binasy”atly döredijilik söhbetdeşligi


“Bitaraplyk bagtymyzyň binasy”atly döredijilik söhbetdeşligiTürkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ýazyjy-şahyrlarynyň gatnaşmagynda “Bitaraplyk bagtymyzyň binasy”atly döredijilik söhbetdeşligi geçirildi.

Söhbetdeşlikde çykyş edenler Türkmenistan Watanymyzyň Halkara Bitaraplygynyň şanly 27 ýylynyň içinde gazanylan ajaýyp üstünlikler, geçen ýyllaryň içinde Gahryman Arkadagymyzyň sebitde parahatçylygy gorap saklamakda bitiren ajaýyp işleri, BMG-nyň Mejlislerinde umumyadamzat bähbitli täze-täze başlangyçlary hakynda giňişleýin söhbet etdiler. Bu gün Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň şan-şöhraty,dost-doganlyk syýasaty dünýä dolýar.

Çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlarynyň sag,ömürleriniň uzak bolmagyny tüýs ýürekden arzuw etdiler.