Hünär bäsleşigi


Hünär bäsleşigiBerkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphanalaryň arasynda yglan edilen «Arkadagyň paýhasyndan hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklaryň dabaralanmagy» ady bilen geçirilýän hünär bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi. Bäsleşige her etrapdan bir kitaphana şahamçasy gatnaşdylar.
Bäsleşige gatnaşan kitaphanalar bäsleşigiň düzgünnamasynda berlen ýedi şert boýunça bäsleşip şu aşakdaky orunlara mynasyp boldular.
Eminleriň gelen netijeleri boýunça Bagtyýarlyk etrabyndan Magtymguly adyndaky merkezi kitaphana 1-nji orna, Köpetdag etrabyndan Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasy 2-nji orna, Berkararlyk etrabyndan Mollamurt adyndaky kitaphana şahamçasy 3-nji orna mynasyp boldular.
Netijede Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphanalaryň arasynda guralýan «Arkadagyň paýhasyndan hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklaryň dabaralanmagy» atly bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyrynyň ýeňijisi Magtymguly adyndaky merkezi kitaphana diýlip yglan edildi we ýeňiji hökmünde bäsleşigiň Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda geçiriljek jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy.