Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň eserlerinden sergi guraldy


Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň eserlerinden sergi guraldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda «Şahyr ýüregi seslenende» ady bilen ajaýyp döwrümiziň waspçysy, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň eserlerinden taýýarlanan sergi guraldy.

Sergide halypa şahyryň dürli ýyllarda neşir edilen, okyjylar köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylanan «Elbukjam», «Bu ýyllar», «Men – garagumly», «Uzaklarda nazarym», «Söýgi mukamy», «Belentligiň asman-zemin arasy», «Dünýäň özem gözellige aşykdyr», «Ak gülleriň – ak ýolum», «Göwün otyr Aý içinde», «Gezdim şygryň dünýäsinde» atly goşgular ýygyndylary giňden ýaýbaňlandyrylýar.