Ak şäheriň merdana ertiri


Ak şäheriň merdana ertiri

Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasy we Arkadag teleýaýlymy bilen bilelikde gurnamagynda «Ak şäheriň merdana ertiri» atly gepleşik gurnaldy.

«Pähim paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylan 2024-nji ýyl – bu agzybirligiň, parahatçylygyň, ösüşleriň oňyn başlangyçlaryň ýylydyr. Mekdep okuwçylarynyň arasynda hem Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň çagalar otagynda dürli reňkli kagyzlardan bezeg işlerini ýasadylar we dürli ýüplerden alajalary ördiler. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň okuwyndan boş wagtlary hem gelip kitaphanamyzda gyzykly kitaplary okap, ondan başga özleriniň başarýan işlerini bir-birine öwredip, öz boş wagtlaryny gyzykly geçirdiler.