Bilim-geljegiň şuglasy


Bilim-geljegiň şuglasyAşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Aman Kekilow adyndaky kitaphana şahamçasy, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Medeniýet köşgi we 7-nji çagalar sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda «Bilimler we talyp ýaşlar» güni mynasybetli «Bilim-geljegiň şuglasy» ady bilen aýdym-sazly gürrüňdeşlik çäresi geçirildi.

Çärede Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe kabul edilen ylym-bilim maksatnamasyna laýyklykda bilim ulgamyny dünýä derejesinde döwrebaplaşdyrmaga, ruhy taýdan kämil, berk bedenli, giň dünýägaraýyşly nesili ýetişdirmäge döwletimiz tarapyndan uly ähmiýet berilýänligi, ýurdumyzda bilim bermek işine ylymyň soňky gazananlary, okatmagyň innowasion usullary, ýokary hilli elektron bilim maglumatlary giňden ornaşdyrylanlygy, sanly bilim ulgamy işjeň ösdürilýänligi, biziň ýaşaýan döwrümiziň iň gymmatly baýlygy, iň güýçli gudraty bilimdigi, ähli babatda ösüşlerimiziň baş şerti-de bilimdigi, bagtyň, ösüşleriň ganaty-da bilimdir. Çärede çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň «Bilim-bagtyýarlyk, ruhubelentlik, rowaçlyk» atly kitabyndaky: «Her bir döwletiň ösüş depgini, halkyň ýaşaýyş derejesi, esasan, onuň ylym-bilim binýadynyň berkligine baglydyr» diýen sözlerinden ugur alnyp, ýurdumyzda milli bilim ulgamyny ösdürmek, onuň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak babatda uly işler edilýär diýip gürrüň berdiler 7-nji çagalar sungat mekdebiniň okuwçylary bolsa Watanymyzy, Hormatly Prezidentimizi, baýramçylygy wasp edýän birnäçe aýdym –sazlary ýerine ýetirdiler.

Goý, ösüşleriň ylym-bilim atly ganatlarynyň giňden ýaýramagy üçin, biziň abadan durmuşymyzyň ygtybarlygy üçin gije-gündiz zähmet çekýän döwlet Baştutanymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak işleri rowaç bolsun!