“Halkyň Arkadagly zamanasy – Döwletli döwranyň waspnamasy”


“Halkyň Arkadagly zamanasy – Döwletli döwranyň waspnamasy”Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň gurnamagynda Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumyndaky medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphanalardan döwrebap: öňdebaryjy, ökde we ussat wagyzçy kitaphanaçyny ýüze çykarmak maksady bilen yglan eden “Halkyň Arkadagly zamanasy – Döwletli döwranyň waspnamasy” atly hünär bäsleşiginiň Aşgabat şäher tapgyry geçirildi.

Bu bäsleşige Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamyndan 4 etrap boýunça kitaphana hünärmenleri gatnaşdylar. Bäsleşik 3 şertden ybarat bolup, her şert boýunça kitaphana hünärmenleri öz işlerine ezberligini görkezdiler. Eminleriň gelen netijeleri boýunça baş baýraga Merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň Gurbannazar Ezizow adyndaky kitaphana şahamçasynyň müdiri Geldiýewa Enejan mynasyp boldy we bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy.

Bäsleşigiň dowamynda Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman ýaşaýyş jaý toplumyndaky medeniýet merkeziniň höwesjeň aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde birnäçe aýdymlar ýaňlandy.

Bäsleşigiň ahyrynda medeniýet ulgamyny ösdürmekde uly işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.