“Ylym rowaçlyklaryň altyn sakasy”


“Ylym rowaçlyklaryň altyn sakasy”Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Garadamak şäherçe kitaphana şahamçasynda Ylymlar güni mynasybetli “Ylym rowaçlyklaryň altyn sakasy” ady bilen çäre geçirildi.
Çärede Gahryman Arkadagymyzyň “Bilim-bagtyýarlyk, ruhubelentlik, rowaçlyk” atly kitabyndan çuňňur manyly çykyşlarynda, ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamyny ösdürmek barada aýdan pähim-parasatly sözlerinden alnan parçalardan bölekler okap berildi. Şeýle hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesillere ylym-bilim we terbiýe bermekde zerur bolan ähli şertleriň durmuşa geçirilýändigi hem-de ylym ulgamyny ösdürmegiň iň bir ileri tutulýan ugurlaryň birine öwrülendigi, ylym öwrenýän ýaş nesiller kämil düşünjeli, giň dünýägaraýyşly bolup ýetişýändikleri barada çykyş edildi.
Çäräniň ahyrynda ýaş nesillerimiziň ylymly-bilimli bolmagy ugrunda uly aladalar edýän hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.