“Arkadagly ilim bilen ak bagta ýeten, Buýsanjym, Berkarar bagtyýar Watan!”


“Arkadagly ilim bilen ak bagta ýeten, Buýsanjym, Berkarar bagtyýar Watan!”Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Mollanepes adyndaky kitaphana şahamçasy bilen 3-nji çagalar sungat mekdebiniň bilelikde gurnamagynda “Arkadagly ilim bilen ak bagta ýeten, Buýsanjym, Berkarar bagtyýar Watan!” ady bilen aýdy-sazly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.
Çärede Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döredijilikli halal zähmet çekmek eziz Diýarymyzy ösdürmegiň berk binýady bolup hyzmat edýär. Häzirki wagtda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde gazanylýan üstünlikler agzybir halkymyzyň çekýän halal zähmeti bilen bagly bolup durýandygy şeýle-de hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň her bir gününi beýik üstünliklere, bedew batly ösüşlere beslenip gelýän ýurdumyz parahatçylyk dostluk-doganlyk ýoly bilen ýetilen bagtyýar durmuşyň gelejekde hem dowamat-dowam boljakdygy barada giňişleýin çykyş etdiler.
Çäräniň ahyrynda halkyna bagtyýar durmuşy peşgeş beren Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, alyp barýan döwletli işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler!